Algemene Voorwaarden Braderie

Een aanvraag voor deelname vaan de braderie wordt pas in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig ingevuld retour is ontvangen.

Deelname aan deze braderie is ook pas dan definitief indien het verschuldigde bedrag is voldaan

Betaling dient te geschieden middels incasso waarvoor aanvrager eenmalige machtiging verleent het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekeningnummer

Indien incasso van het verschuldigde standplaatsgeld niet mogelijk blijkt, vervalt uw toewijzing en krijgt u geen plaats op de jaarlijkse braderie in Zalk

Behoudens bijzondere omstandigheden – zulks ter beoordeling aan de braderiecommissie – wordt geen restitutie van het betaalde standplaatsgeld verleend.

Een toegewezen plaats /kraam moet door de aanvrager persoonlijk worden ingenomen en geëxploiteerd. Hij/zij mag deze niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

Er mogen geen illegale artikelen te koop worden geboden

Er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht of verstrekt

De braderiecommissie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook

Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.

De braderiecommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden

Ter plaatse van de braderie is het niet toegestaan uw auto bij de kraam te parkeren. U dient uw auto te parkeren op een van de parkeervelden

Degene die zich niet houdt aan één of meer van deze regels zal van de braderie worden verwijderd en worden uitgesloten van verdere deelname

Wij als braderiecommissie zullen onze uiterste best doen om een goede braderie neer te zetten en hier goede promotie voor te maken, mocht u op of aanmerkingen hebben, vernemen wij deze graag van u.

Ten slotte wensen wij u goede zaken toe.